اسپکتروفوتومتر (طیف‌ سنجی نوری)

اسپکتروفوتومتر (طیف‌ سنجی نوری) مفاهیم پایه اسپکتروفوتومتر (spectrophotometer) متشکل از دو وسیله، یعنی  Spectr (طیف سنج) برای تولید نور از هـر رنـگ انتخـاب شـده (طـول مـوج)  و  photometer (نور سنج) برای اندازه گیری شدت نور است. اسپکتروفوتومتری یا طیف سنجی روشی است که با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی … Read more