Sort By:
View:

کلر سنج یکی از تجهیزات آزمایشگاهی محسوب می شود که برای اندازه گیری مقدار کلر آزاد، ترکیبی و کل کلر محلول در آب مورد استفاده قرار می گیرد.

علیرغم اینکه از دیرباز کلرزنی یکی از مرسوم ترین روش های گندزدایی آب بوده و باعث از بین رفتن ویروسها و میکروب های آب می شود، کلر می تواند خطرناک نیز باشد.

اندازه گیری کلر و کلرسنجی به وسیله کلر سنج از اهمیت بسزایی برخوردار است. کلر سنج ها به دو نوع کیت های تست کلر و یا کلر سنج های دیجیتالی تقسیم می شوند که در نوع کیت تست کلر، کلر سنجی به صورت چشمی انجام می شود.

در روش دیجیتال با استفاده از محلول معرف و مکانیزم نوری اندازه گیری دقیق مقادیر کلر امکان پذیر است. کار با این نوع از کلر سنج ها بسیار راحت بوده و نیاز به تخصص خاصی ندارد.

مقدار کمیت مورد نظر پس از پردازش یافته ها به طور مستقیم بر روی نمایشگر دستگاه ظاهر می‌شود و نیاز به هیچ محاسبه اضافه تری وجود ندارد.

کلرزنی همواره متداولترین روش گندزدایی آب محسوب می شود. استفاده از کلر و ترکیبات آن در حال حاضر یکی از مراحل اصلی گندزدایی آب آشامیدنی در تمام شهرهای کشور است.

کلر سنجی به روش رنگ سنجی، مرسوم ترین روش اندازه گیری کلر باقیمانده می باشد. اساس این روش عبارت است از اضافه کردن نوعی ماده معرف به نام DPD به آب حاوی کلر و سپس اندازه گیری مقدار غلظت کلر با توجه به تغییر رنگ آب که متمایل به ارغوانی می شود و بر اساس رنگ ایجاد شده میزان کلر باقیمانده آب اندازه گیری می گردد.