سونیکید

سونیکید(جنین یاب) و کاربرد آن

سونی کید
سونی کید

یکی از دستگاه های پرکاربرد در مهندسی پزشکی دستگاه سونی کید است.

از این دستگاه برای محاسبه ضربان قلب جنین و تشخیص صدای قلب آن به کار می رود به این صورت که دستگاه مجهز به یک میکرفون حساس و قوی است که به وسیله آن صدای قلب جنین ثبت و توسط بلند گو شنیده می شود.